CNC FOWL POX

Vắc xin Đậu gà – Tạo miễn dịch chủ động phòng bệnh đậu cho gà.