PROMEN

Cân bằng hệ vinh sinh vật đường tiêu hóa. Tự sản sinh kháng sinh, ức chế vi khuẩn bất lợi,…