BIOTIN PLUS

Kích thích mọc lông, mượt lông, chống mổ cắn, phòng bại liệt