CNC DILUENT P

Bột pha vắc xin dạng uống. Ổn định môi trường nước pha các loại vắc xin, thuốc và vitamin thông qua hệ thống nước uống đặc biệt là gia cầm