CNC-DILUENT R

Dung dịch pha vắc xin đông khô CNC-Diluent R được sử dụng để pha các loại vắc xin đông khô