OVERCLOX M.A

Kháng sinh điều trị viêm vú lâm sàng.