15% AMOXICILLIN & 4% GENTAMYCIN INJECTION

Trị viêm phổi, viêm ruột tiêu chảy, viêm vú, áp xe trên trâu, bò, dê, cừu, lợn.