AMOXICILINA 200 OVER Kháng sinh phổ rộng

Kháng sinh phổ rộng điều trị và kiểm soát các bệnh gây ra bởi các vi khuẩn mẫn cảm với amoxicillin.