CNC-Anti GUM

Kháng thể đặc hiệu CNC-Anti GUM phòng và trị bệnh Gumboro, Newcastle cho gia cầm