BIOFORS FC GEL SUB 0.25

Vắc xin tụ huyết trùng gia cầm BIOFORS FC GEL SUB 0.25 là vắc xin vô hoạt, chứa kháng nguyên PlpE (Pasteurella lipoprotein E) và vi khuẩn vô hoạt Pasteurella multocida chủng TS (serotype A:1)