E.COLI – BẠI HUYẾT VỊT

Đặc trị E.coli và bại huyết của vịt CRDm CCRD, ORT, hen khạc của gia cầm