CNC ND – M

CNC ND – M là vắc xin nhược độc đông khô giúp tạo miễn dịch chủ động phòng bệnh Newcastle cho gà trên 8 tuần tuổi