CNC–IODINE PLUS

Khử trùng bề mặt, trang thiết bị, không khí,…