CNC-FAGUARD

Sát trùng chuồng trại gia súc, gia cầm, lồng ấp, điểm thụ tinh nhân tạo, phương tiện, bề mặt, vật dụng, thiết bị chăn nuôi, các barriers rào chắn.