Povidone-IODINE

Thuốc sát trùng Povidone-IODINE được dùng để tiêu độc sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, sát trùng vết thương và xử lý súc vật chết