SINAVET-01

Sát trùng, tiêu độc chuồng trại, ao (hồ) trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Ức chế vi sinh vật gây bệnh đường tiêu hóa cho vật nuôi. Sát trùng vết thương hở, mụn nước trong bệnh LSD, FMD,…