CNC Derzsy’s Live

Vắc xin CNC Derzsy’s Live là vắc xin nhược độc đông khô giúp phòng bệnh Parvo virus (Bệnh rụt mỏ) của Vịt, ngan, ngỗng.