CNC ND-IB Live

Vắc xin CNC ND-IB Live là vắc xin nhược độc đông khô phòng bệnh Newcastle và Viêm phế quản truyền nhiễm của gà