CNC TEMBUSU PLUS

Phòng bệnh hội chứng giảm đẻ trên vịt (bệnh lật vịt).