Lacto-Piglet

Chủng men sống Lactobacillus acidophilus sử dụng trong sản phẩm là chủng vi sinh vật trợ sinh có lợi cho đường tiêu hóa.