CNC ND-IB KILL

Phòng bệnh Newcastle, Viêm phế quản truyền nhiễm và cúm gia cầm chủng H9 ở gà