CNC ND-Clone LST

Vắc xin CNC ND-Clone LST là vắc xin nhược độc đông khô phòng bệnh Newcastle chủng Clone LaSota cho gà