DERZSY’S PLUS

Tạo miễn dịch chủ động phòng bệnh Reovirus của vịt, ngan, ngỗng.