30% FLORFENICOL SOLUTION

Điều trị và phòng ngừa bệnh viêm đường tiêu hóa, tụ huyết trùng, tụ cầu và các bệnh do vi khuẩn khác gây ra bởi các vi sinh vật nhạy cảm với florfenicol ở gia cầm. Điều trị bệnh hô hấp ở lợn do Actinobacillus pleuropneumoniae và Pasteurella multocida nhạy cảm với florfenicol.