TOLTRAZURIL ORAL SOLUTION

Trị cầu trùng ở tất cả các giai đoạn như giai đoạn ấu trùng và giai đoạn trường thànhcủa Eimeria.spp trên gà, gà tây