CNC Gumboro Plus

Tạo miễn dịch chủ động phòng bệnh Gumboro của gà