CNC Tembusu Live

Vắc xin Tembusu nhược độc CNC Tembusu Live phòng hội chứng giảm đẻ trên vịt