TETRA I.VAC

Tạo miễn dịch chủ động phòng 4 bệnh đỏ của heo gồm Tụ huyết trùng, Phó thương hàn, Đóng dấu và Dịch tả heo cho heo từ 4 tuần tuổi.